ระบบการตรวจสอบสินค้าปลอม

Anti-counterfeiting verification

防伪验证

1

ขูดแถบเพื่อรับรหัส

Scratch the carbon coating

刮开涂层

2

ป้อนรหัสตัวเลข

Enter anti-counterfeiting code

输入防伪码

3

กดตกลง

Click Verify

点击验证

4

แสดงผลลัพธ์

Get result

获得结果

ใส่รหัสป้องกันการปลอมแปลง:

Enter anti-counterfeiting code:

输入防伪码: